Školení

Vstřikování plastů

Technológia I.

Kurz je vhodný pre nastavovačov (zoraďovačov), technológov, majstrov, pracovníkov kontroly. 

 • Štandardné rýchle a správne  nastavenie vstrekolisu
 • Profesionálny prístup k príprave suroviny/granulátu na spracovanie
 • Správne nastavenie chladenia formy
 • Optimalizácia kvality – rutinne odstraňovanie defektov výrobkov
 • Vlastnosti plastových materiálov – ako si nezničiť surovinu, ako pracovať s regranulátmi
 • Trvanie školenia 2 pracovné dni

Cieľom je správne pochopiť jednotlivé fázy procesu vstrekovania plastov, získať racionálny prístup pri spúšťaní foriem a rutinne odstraňovanie bežných defektov.

V priebehu dvoch dní sa účastníci zoznámia s vlastnosťami polymérov, prípravou suroviny na spracovanie, správnym nastavením parametrov vstrekovania, dotlaku a chladenia. Naučia sa optimalizovať parametre na dosiahnutie kvalitnej výroby. Špeciálna časť je venovaná správnej a rýchlej detekcii základných chýb plastových výrobkov a metódam ich odstránenia.

 

Technológia II.

Školenie zamerané na prehĺbenie vedomosti zo školenia Technológia I.

 • Materiálové vlastnosti – materiálový list a atest
 • Vtoková sústava – studené a horúce vtoky
 • Chladiaca sústava – vplyv chladenia na kvalitu výlisku
 • Odvetranie formy – dimenzovanie, vplyv na zanášanie kavit, „pálenie materiálu“, vstrekovací tlak a pod.
 • Deformácie výliskov – čo ich spôsobuje a ako ich odstrániť
 • Workshop – praktický tréning odstraňovania defektov plastových dielov
 • Trvanie školenia 2 pracovné dni

Účastníci sa zoznámia s dátami o plastových materiálov, preniknú do problematiky studených a horúcich vtokov so zameraním na ich aplikáciu, vlastnosti a nastavenie. Špeciálna prednáška sa venuje temperačným kanálom, odvetraniu foriem a deformáciám plastových dielov. Doplnená je druhá skupina chýb plastových výrobkov, ktorá nadväzuje na Technológiu I.

Vyvrcholením je viachodinový praktický workshop účastníkov zameraný na logickú identifikáciu chýb a spôsob ich odstránenia.

Praktické školenie pri lise

Cieľom jednodňového školenia  je pretransformovať teoretické vedomosti zo školení  Technológia I. a II. na praktické skúsenosti v reálnom prostredí vlastnej výroby.

 • Overenie kvality prípravy suroviny/granulátu
 • Spustenie formy – postupné nastavenie a optimalizácia parametrov
  • plastifikácie  (naberanie hmoty,  „našnekovanie“)
  • vstrekovanie
  • dotlaku
  • chladenia
 • Optimalizácia kvality výrobku
 • Trvanie školenia 1 deň 

Účastníci si postupne odskúšajú spustenie formy do výroby, od štandardného až po neštandardné doladenie parametrov vstrekolisu, formy a pomocných zariadení. Pri tomto školení je priestor pre riešenie nielen simulovanej ale aj reálnej chyby výlisku zákazníka.

Projektový manažér, nákupca

Školenie je určené pre nákupcov a manažérov nákupu

V priebehu jedného dňa sa účastníci zoznámia s vlastnosťami plastových materiálov, možnosti vytvárania náhrad granulátov, spôsobu tvorenia ceny surovín a vplyvov trhu. Zoznámia sa s procesom vstrekovania a vplyvoch na cenu výrobku.

Konštrukcia

Foriem

Konštrukcia formy nie je len o materiály formy, ale aj o poznaní pre aký materiál je forma konštruovaná. O špecifických nárokoch na materiál formy, na voľbu a dimenzovanie vtokovej sústavy, na dimenzovanie chladiacej sústavy, na odvetranie sa dozvedia účastníci dvojdňového školenia. Prediskutované  budú aj témy plastových materiálov a využitie moderných softwarových analýz pri optimalizácii konštrukcie formy.

Plastových dielov

V priebehu dvoch dní účastníci spoznajú vlastností plastových materiálov, správnosť výberu materiálu pre požadovaný výrobok, pochopia základné pravidla vstrekovania plastov a ich vplyv na design dielu. Naučia sa pravidla tvorby designu dielu pre vstrekovanie, predchádzanie vzhľadovým a pevnostným nedostatkom výrobku.

Zákaznícke školenia

V prípade záujmu zákazníka o školenia špeciálne upravené na jeho technológiu, materiálové zameranie resp. odbornosť napr. kvalita výroby,  je možné pripraviť agendu podľa jeho potrieb.