Digimat

Digimat

Digimat-MF

Digimat-MF je Mean-Field homogenizačný modul  programu Digimat, ktorý ponúka možnosť definovať správanie materiálu v malej entite ako funkciu:

  1. spojenia fáz matrice a inklúzií
  2. morfológie mikroštruktúry kompozitu (hmotnosť, tvar, pevnosť a veľkosť inklúzií)

Digimat-MF je používateľsky prívetivý softvér so stromovou štruktúrou na mikromechanické modelovanie materiálov, do ktorého používateľ zadáva vlastnosti jednotlivých fáz materiálu, popis mikroštruktúry, pôsobiace sily a výsledný multikomponentný materiál.

Digimat

Digimat-FE

Digimat-FE sa používa na generovanie realistického reprezentatívneho objemového elementu (RVE) pre široké spektrum mikroštruktúr materiálov (plasty, gumy, kovy, grafit, …). Digimat-FE umožňuje popísať mikroštruktúru kompozitu, ako aj materiálové vlastnosti jeho zložiek s cieľom vygenerovať FE (final element) model RVE kompozitu.

Digimat

Digimat-MX

Digimat-MX je databáza kompozitných materiálov, ktorá poskytuje prístup k ich experimentálnym údajom nameraných pri rôznych rýchlostiach deformácie, teplotách, tlakoch, úrovniach žiarenia atď. Obsahuje súbory materiálov Digimat, ktoré boli vytvorené reverzným inžinierstvom na základe experimentálnych údajov. Tento softvér uľahčuje zdieľanie údajov medzi spolupracujúcimi stranami alebo jednoducho interne v rámci konštrukčnej skupiny. Digimat-MX umožňuje užívateľovi reverzne vytvoriť celý materiálový sortiment prostredníctvom nástroja na identifikáciu a optimalizáciu parametrov, ktorý sa jednoducho a ľahko používa.

Digimat

Digimat-CAE

Digimat-CAE umožňuje spojiť Digimat s výstupnými dátami nasledujúcich softvérov:

3D Timon

Autodesk Moldflow Insight

Moldex3D

REM3D

SigmaSoft

Simulayt

 

 

Digimat-CAE  umožňuje integrovať Digimat s nasledujúcimi štrukturálnymi softvérmi:

MSC Nastran SOL400

Marc

Abaqus/CAE, štandardný a explicitný

ANSYS Mechanical

LS-DYNA, implicitný a explicitný

Optistruct

PAM-CRASH

RADIOSS

SAMCEF-Mecano

Digimat

Digimat-MAP

Digimat-MAP je softvér na 3D namapovanie, ktorý sa používa na prenos informácií o orientácií vlákien, zvyškových napätí a teplôt zo siete modelu vstrekovaného výrobku na optimalizovanú sieť modelu pre štrukturálny FEA výpočet.

Digimat-MAP je plne integrovaný do multi rozsahového procesu modelovania Digimat. Digimat-MAP je presný, efektívny, robustný a flexibilný softvérový nástroj, ktorý sa používa na prenos orientácie vlákien, zvyškových napätí a teploty medzi rozdielnymi 3D sieťami modelov softvérov pre vstrekovanie a štrukturálnej analýzy.  Modely namapované cez Digimat-MF  je možné použiť  na špičkovú nelineárnu multirozsahovú FEA analýzu (ANSYS, LS-DYNA, Abaqus, PAM-CRASH, SAMCEF…).

Digimat

Digimat-HC

Digimat-HC je multi rozsahový nástroj na modelovanie ohybových a rovinných šmykových skúšok sendvičových panelov. Je to kompletný, jednoduchý, presný a flexibilný softvérový nástroj.

Digimat-HC zohľadňuje vplyv mikroštruktúry jadra aj plášťa sendviča:

V prípade voštinového jadra sa homogenizované vlastnosti počítajú pomocou Digimat-HC na základe geometrie jednotkovej bunky voštiny.

Pre plášť je k dispozícii rovnaká voľba. Plášť sa skladá z niekoľkých vrstiev uložených v určenom poradí, s udanou orientáciou a hrúbkou. Každá vrstva môže byť definovaná na makro- alebo mikroúrovni. V tomto poslednom prípade sa Digimat-MF používa na výpočet makroskopických tuhostných vlastností vrstvy na základe opisu jej mikroštruktúry.

Digimat

Digimat-AM

Digimat Additive Manufacturing (AM) je ucelený simulačný reťazec pre aditívnu výrobu, ktorý poskytuje jedinečnú kombináciu  simulácie procesu, materiálového a štrukturálneho inžinierstva s cieľom posunúť efektivitu a výkonnosť AM na vyššiu úroveň.

Aplikáciou techník multirozsahového modelovania materiálov na polyméry pre AM (neplnených aj vystužených) je virtuálne kompaundovanie a charakterizácia materiálov Digimat kľúčovým faktorom umožňujúcim vývoj nových materiálov. Používatelia môžu výrazne znížiť počet experimentálnych testov, pochopiť kľúčové parametre určujúce správanie materiálu a ľahko vytvárať nové materiálové systémy, ako sú napríklad ľahké štruktúry, čím sa otvárajú dvere ešte inovatívnejším konštrukciám.

Na to, aby aditívna výroba úspešne prešla na štandardnú výrobnú techniku, sú potrebné špecializované konštrukčné a inžinierske nástroje. Tým, že umožňujú predpovedať vlastnosti dielov po výrobe – a teda optimalizovať konštrukciu, je bezpochyby nevyhnutná simulácia, akú navrhuje spoločnosť e-Xstream. Zohľadnením smeru tlače a vplyvu chýb sú teraz zákazníci schopní vykonávať presné štrukturálne analýzy a vniesť viac dôvery do overovania konštrukcie plastových a kompozitných dielov.

Digimat

Digimat-RP

Digimat-RP („Reinforced Plastics“) je procesne orientované riešenie, ktoré umožňuje inžinierom vykonávať komplexné simulácie dielov z vystužených plastov a prepájať ich výrobné procesy s ich konečnými parametrami efektívnym, vysoko realistickým a používateľsky prívetivým spôsobom.

Digimat-RP prináša viac ako 10 rokov skúseností v oblasti modelovania z vystužených plastov zbalených do ľahko použiteľného riešenia, ktoré spĺňa nielen požiadavky odborníkov, ako aj očakávania neodborníkov. Vďaka intuitívnemu rozhraniu a jednoduchému pracovnému postupu nie je potrebné žiadne školenie na to, aby ste získali to najlepšie z technológie.

Kľúčové výhody:

Vysoká presnosť pri jednoduchom používaní

Viacero funkčností (lineárne a nelineárne, implicitné a explicitné)

Integrácia do prostredia CAE (rozhrania s hlavnými CAE softvérmi/štrukturálnymi kódmi)

Ponúka rozsiahlu databázu vystužených plastových materiálov (Solvay/Rhodia, Sabic, Dupont, Ticona, EMS,…)

Priemyselný štandard: používajú a podporujú ho hlavní dodávatelia materiálov, Tier1 a OMEs

Digimat

Digimat-VA

Digimat-VA („virtuálne prípustné hodnoty“) je efektívne riešenie, ktoré umožňuje inžinierom virtuálne porovnávať materiály pred zdĺhavým fyzickým porovnávaním. Generovaním virtuálnych prípustných hodnôt môžu teraz inžinieri začať návrh súčiastky súbežne s kampaňou fyzických prípustných hodnôt.

Digimat-VA je vertikálne riešenie je vyvinuté na výpočet, namiesto testovania, vlastností kompozitných vzoriek (bez zárezu, s otvoreným otvorom, s vyplneným otvorom, …) na skríning, výber a výpočet prípustných hodnôt kompozitných materiálov.

Hlavné výhody:

Definovanie skúšobnej matice na niekoľko kliknutí

Vytvára multirozsahové materiálové modely na základe dátového listu kompozitu.

Modeluje variabilitu výrobnej šarže a procesu

Môže ísť nad rámec odporúčaných postupov CMH17

Vytvára testovaciu matricu FEA výpočtov na získanie virtuálnych prípustných hodnôt.