MCM

Add-on

Multikomponentné vstrekovanie – MCM

Multikomponentné vstrekovanie je jednou z najlepších metód na zrýchlenie a zlacnenie výroby komplikovaných plastových resp. materiálovo kombinovaných výrobkov. Moldex3D MCM simuluje proces multikomponentného vstrekovania vrátane obstrekovania kovových, keramických či plastových vložiek (insertov) a sekvenčného vstrekovania. Plná 3D technológia Moldex3D MCM je výkonným nástrojom na presnú analýzu interakcie medzi rôznymi komponentmi výrobku pre ďalšiu optimalizáciu jeho dizajnu. Simulácia poskytuje dôležité informácie, o priebehu toku taveniny, o rozložení teplôt vo forme, dieloch a obstrekovaných vložkách. Umožňuje predpovedať deformácie spôsobené nesúladom vlastností jednotlivých materiálov, predĺženým časom chladenia, nesymetrickým zmršťovaním pri dvojkomponentnom vstrekovaní a pod. Široká škála materiálov dostupných v databáze, pomáha dokonale popísať vzájomný vplyv všetkých komponentov procesu. Spolu s užívateľsky priateľským predprocesorom a inteligentným sprievodcom procesom, sú konštruktéri schopní rýchlo a jednoducho odladiť dizajn výrobku, formy a proces výroby. Moldex3D pomáha spoločnostiam transformovať ich kreatívne koncepty na inovatívne výrobky s krátkym časom uvedenia na trh a nízkymi nákladmi na vývoj.

Simuluje proces obstrekovania kovových, keramických, plastových vložiek (insertov) a sekvenčného lisovania viacerých materiálov

Vizualizuje priebeh toku taveniny s vplyvom ďalších komponentov

Predpovedá rozloženie teplôt a prestup tepla medzi taveninou a komponentmi.

Vyhodnotí interaktívny účinok vložiek a dielov pri deformácii

Vyhodnotí vplyv mechanických vlastností (orientácia vlákien) obstrekovaných komponentov a dielov pri analýze deformácie

Deteguje problémy tepelnej degradácie plastových komponentov resp. natavenia prvého vstreku v dôsledku zvýšenia teploty taveniny tečením.

Export výsledkov do štrukturálnych analýz pre výpočet vlastností výrobku